2010 දී පිහිටුවන ලද අපගේ සමාගම වෘත්තීය පාවහන් නිෂ්පාදකයෙකි. අපගේ සමාගම පිහිටා තිබෙන්නේ ෆුජියන් පළාතේ ක්වාන්ෂෝ නගරයේ ය. මෙතැන් සිට අපි පර්යේෂණ හා සංවර්ධන, නිෂ්පාදන, ලොජිස්ටික්ස්, මිලදී ගැනීම් සහ ඇණවුම් ආධාරක ක්‍රියාකාරකම් සපයන්නෙමු. සම්පුර්ණ හා උසස් සේවාවක් සැපයීමට අප සතුව වෘත්තීය විකුණුම් කණ්ඩායමක් සිටින අතර, ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම නිර්මාණයක් නිර්මාණය කිරීමට සහ ඔබට අවශ්‍ය සපත්තු නිෂ්පාදනය කිරීමට ඔබට හැකි වේ..

වැඩිදුර කියවන්න